Taekwon-Don filosofia

Taekwon-Do on tieteellisiin menetelmiin perustuva keino hankkia kyky taistella sekä taito puolustaa itseään. Harjoittelun mukana tulevat myös terve vartalo ja vahva mieli. Näitä tavoiteltaessa tulee kuitenkin kiinnittää paljon huomiota myös henkiseen kasvuun. Taekwon-Don filosofia vastaa tästä.

Mitä on Taekwon-Don filosofia?

Do – ajatus, taito, tapa, tie, periaate, elämänfilosofia.

Taekwon-Don filosofian tarkoituksena on harrastajien moraalisten arvojen, etiikan ja lannistumattoman hengen kasvattaminen. Kohteliaisuuden ja itsehillinnän opettamisen ohella Taekwon-Dolla on myös erittäin vahva yhteiskunnallinen ja arvopohjainen sanoma.

Taekwon-Don perimmäisenä tarkoituksena on rakentaa rauhallisempaa maailmaa sekä toimia vapauden ja oikeudenmukaisuuden puolestapuhujana.

Enemmän kuin pelkkää urheilua

Taekwon-Dossa tulee kiinnittää huomiota paitsi fyysisiin ominaisuuksiin myös henkiseen kasvuun. 

Choi Hong Hi

Monille harrastajille Taekwon-Do onkin enemmän kuin vain harrastus, monille se on elämäntapa.

Siinä missä monissa tavanomaisissa urheilulajeissa tavoitellaan voittoa, opetellaan voittamaan vastustaja tai muut kilpailijat, Taekwon-Dossa opetellaan kohtaamaan useita erilaisia haasteita. Monesti vaikein vastustaja jonka elämässä kohtaamme, olemme me itse.

Taekwon-Dossa oppilaita opetetaan ottamaan vastustajaksi omat fyysiset ja henkiset rajoitukset, oman epävarmuus, laiskuus, huolet ja pelkot. Taekwon-Dossa on opittava taistelemaan itseään vastaan fyysisen kurin, sekä sellaisten arvojen avulla joiden tavoitteena on rakentaa parempia yksilöitä, yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Taekwon-Don pääperiaatteet

  • Kohteliaisuus
  • Rehellisyys
  • Uutteruus
  • Itsehillintä
  • Lannistumaton henki

Näiden periaatteiden on tarkoitus ohjata oppilaita fyysisen kasvun ohella myös henkisen kasvun tielle. Näin Taekwon-Don tarkoitus on myös kasvattaa oikeamielisiä, määrätietoisia sekä ahkeria ihmisiä.

Taekwon-Do vala

  1. Minä lupaan noudattaa Taekwon-Don periaatteita
  2. Tulen kunnioittamaan opettajaa ja ylempiä vöitä
  3. Lupaan olla käyttämättä Taekwon-Do väärin
  4. Tulen olemaan puolestapuhuja vapaudelle ja oikeudenmukaisuudelle
  5. Autan rakentamaan rauhallisempaa maailmaa

Valan tarkoitus on sitoa Taekwon-Do-harrastaja noudattamaan periaatteita ja sääntöjä sekä toimimaan moraalisesti oikein. Valaa ei tule kenenkään vannoa kevyesti vailla todellista sitoutumista. Sen avulla opettaja ja oppilaat voivat myös luottaa toisiinsa.

Vala luetaan aina kilpailuiden, vyökokeiden sekä leirien yhteydessä, joskus myös tavallisten harjoitusten alussa.

Don opettaminen

Kaikki kovaa harjoittelua sisältäneet vuodet eivät ole muuta kuin ajanhukkaa – jos niitä ei seuraa vaatimattomuus ja soveliaisuus, jotka ovat perusolemuksia itämaisessa filosofiassa. – Kenraali Choi Hong Hi, 9. Dan

Taekwon-Dossa filosofian ja etiikan eli Don opettaminen tapahtuu ennen kaikkea lajin käyttäytymissääntöjen, Taekwon-Do pääperiaatteiden ja Taekwon-Do valan kautta.

Niiden mukaan Taekwon-Don perimmäinen tavoite on siis auttaa rakentamaan rauhallisempaa maailmaa, jossa vapaus, rauha, harmonia ja oikeudenmukaisuus vallitsevat. Tähän päästäkseen ja Taekwon-Don periaatteiden mukaan toimiakseen on käytävä läpi monenlaisia vaiheita.

Aina alussa jokaisen on kuitenkin itsestään: ainoa tapa jolla voi saavuttaa todellisen Taekwon-Do-taitajan statuksen on mennä lajin fyysisen ja teknisen puolen yli ja omaksua vakaaseen moraaliin sekä etiikkaan perustuva elämäntyyli.

Taekwon-Do-opettaja

Oppilaan kannalta tärkein vaikuttaja matkalla näihin yleviin tavoitteisiin on ehdottomasti oma henkilökohtainen opettaja. Taekwon-Dossa harjoituksista vastaa yleensä apulaisopettaja, opettaja tai mestari.

Hyvin harjoitellutta, älykästä, tarkkanäköistä ja kärsivällistä opettajaa ei voi millään korvata. Hyvä opettaja on henkilö joka osaa ohjata oppilastaan omien henkisten voimavarojen lähteelle, minkä lisäksi hän motivoi ja haastaa kehittymään.

Opettajan tehtävänä on jalostaa ihmistä, ja siksi Taekwon-Dossa harjoitusten vetäjä ei ole pelkästään valmentaja, vaan nimenomaan opettaja.

Choi Hong Hi

Fyysinen ja henkinen harjoittelu

Taekwon-Don todellinen voima tulee sekä mielen, että vartalon hallinnasta, toinen ilman toista ei ole Taekwon-Doa. – Kenraali Choi Hong Hi, 9. Dan

Toistamalla ja jalostamalla samoja tekniikoita aina vain uudestaan ja uudestaan kehittyy harrastajan tietoisuus niin harjoiteltavista liikkeistä kuin myös omasta fyysisestä puolesta.

Filosofian dosentti Timo Kleemola on todennut taidon oppimisesta seuraavaa: ”voimme (harjoitellessamme) nähdä selkeämmin myös ihmisenä olemisen perustaan liittyvät eettiset ja esteettiset ulottuvuudet”.

Fyysisten harjoitteiden avulla harrastaja siis oppii ymmärtämään myös itseään ja samalla oma tietoisuus sekä käsitys itsestään sekä omasta paikastaan ryhmässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa muuttuvat.

Soturin mieli

Tullakseen vahvaksi ihmisen on voitettava ennen kaikkea itsensä, ei ketään muuta. – Laotse

Kun mieltä sekä kehoa kovetetaan ja oppilaalle opetetaan poikkeuksellisia taitoja, myös itsehillinnän kehittäminen on tärkeä osa kasvua ja yleistä turvallisuutta. Toisaalta oman mielen hallitseminen tekee ihmisestä myös paremman suoriutujan niin arjessa kuin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Aggressio ei sinällään tarkoita väkivaltaa. Oikein käytettynä se on positiivinen voima ja tunne, jota jokaisen tulisi oppia myös kontrolloimaan ja hallitsemaan. Äärimmäisissä ja joskus nopeissakin tapahtumissa tilanteen ratkaisevat usein itsehillintä, luonne ja lannistumaton henki. Tällaisissa olosuhteissa vastuun ottaminen itsestä sekä kanssaihmisistä korostuu ja tällöin päätöksiä ei pidä tehdä tunteella vaan järjellä. Yksilön on aina myös vastattava omista teoistaan, olipa ne sitten tehty millaisen tunteen vallassa tahansa.

Toisaalta on hyvä muistaa että jos joku vahingoittaa vastustajaansa, tilanteessa vahingoittuu ja muuttuu aina samalla myös itse.

Taekwon-Do edistää suvaitsevuutta ja tasa-arvoa

taekwon-do

Kunnioita toisten oikeuksia. – Taekwon-Do Ensyklopedia

Taekwon-Do on laji, jossa yksilöä kehitetään oma-aloitteisen ja vapaaehtoisen kurin avulla yhteistyön sekä keskinäisen arvostuksen hengessä. Laji edistää suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. Taekwon-Do kuuluu kaikille ja sitä voivat harjoitella kaikki.

Taekwon-Don parissa sosiaalisella statuksella, koulutustasolla, kansallisuudella, ideologialla, uskonnolla tai varallisuudella ei ole merkitystä. Lajia voivat harrastaa niin nuoret kuin vanhatkin, yhtä hyvin niin miehet kuin naiset. Myöskään fyysisillä ominaisuuksilla, voimalla, notkeudella, painolla tai ruumiinrakenteella ei ole väliä. Myös vammaiset voivat harjoitella Taekwon-Doa omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Taekwon-Do ja juniorit

Lapset ovat luontaisesti erittäin tietoisia oikeudenmukaisuudesta. Sen soveltaminen käytäntöön omakohtaisesti vaatii kuitenkin aina aikuisten ja omien vanhempien tukea ja rohkaisua.

Sopiiko Taekwon-Do lapsille? Ehdottomasti. Toisaalta kun lapsille opetetaan kamppailua ja taistelulajia, on aina varmistettava että yhteisön arvopohja, opettajien taidot ja vastuun ottaminen ovat korkealla tasolla.

Lasten tulee oppia kunnioittamaan vanhempia, toisiaan sekä kanssaihmisten oikeuksia. Lasten itsetunnon kehittymiselle on tärkeää myös oppia arvostamaan itseä. Usko henkilökohtaiseen kehittymiseen ja työn tekeminen oman menestyksen eteen ovat arvoja jotka lapset omaksuvat, joskus lähes huomaamattaan, kun he valmistautuvat vyökokeisiin ja etenevät harrastuksessaan.

Yleensä myös vanhemmat haluavat lapsiensa oppivan kohteliaisuutta, rehellisyyttä, ahkeruutta, itsehillintää ja lannistumatonta henkeä – jo ennen kuin he edes tietävät niiden olevan Taekwon-Don pääperiaatteita ja -arvoja. Vanhemmat ymmärtävät, että arvopohjainen ja hyviin käytöstapoihin perustuva harrastus jossa tuetaan lapsen itsetunnon kasvua, toisten huomioon ottamista, sekä fyysisten ominaisuuksien ja taidon kasvua, on jotakin sellaista mitä lapset tarvitsevat.

Joskus jo pelkkä harrastuksen aloittaminen sekä yhteisöön ja harjoituksiin mukaan tuleminen on tuonut positiivisia tuloksia lasten arkeen niin koulussa kuin kotonakin. Taekwon-Don junioriohjelmiin kuuluu tärkeänä osana aina myös kiusaamisen vastainen työ.

Taekwon-Don filosofian hyödyt

ITF Taekwon-Do on urheilua, taistelulaji, elämäntapa ja sosiaalisen kehityksen työkalu. – Mestari Trân Trieu Quân 8. Dan

Oikein opetettuna Taekwon-Do kasvattaa itsevarmuutta ja mielenhallintaa, vahvistaa kykyä kestää vastoinkäymisiä, opettaa oikeudenmukaisuutta sekä parantaa sosiaalisia taitoja. Tavoitteena on lopulta oppia myös vastuun ottamista sekä johtajuutta.

Taekwon-Dossa oppilas oppii kunnioittamaan auktoriteetteja, omaksuu nöyryyttä ja kohteliaisuutta, mutta toisaalta hän osaa myös kyseenalaistaa ja kysyä miksi. Asioista kiinnostuminen, niiden kyseenalaistaminen ja kehittäminen ovat osa harjoittelumetodia. Harrastajat oppivat tuntemaan myös ylpeyttä omasta itsestään ja saavutuksistaan ilman turhaa ylimielisyyttä.

Taekwon-Doa harjoittelevat luottavat omiin mahdollisuuksiinsa kehittyä ja nauttivat harjoittelun tuomista haasteista. He ovat oman kohtalonsa mestareita.

Teksti: Mikko Allinniemi
Kuvat: Taekwon-Do Ensyklopedia

Taekwon-Do